• Privacy verklaring

  Teamotions vindt uw privacy belangrijk

In deze privacyverklaring worden de volgende definities gebruikt:

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG).

Toelichting op het reglement
Teamotions mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken.

De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.

Op grond van deze wet heeft Teamotions de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Teamotions worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Teamotions vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Teamotions in dit reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Teamotions expliciet om uw toestemming moet vragen.

De persoonsgegevens die Teamotions gebruikt en het doel van het gebruik
Teamotions verwerkt uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Teamotions of wanneer u via het contactformulier contact met ons opneemt. Teamotions verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Teamotions verstrekt niet zonder meer persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Teamotions-organisatie. Uitzonderingen:

 • wanneer dit verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om deze gegevens te verstrekken;
 • Bij verzending wordt uw naam en e-mailadres opgegeven ten behoeve van de track & trace en het verzendlabel. Op deze manier bent u in staat om de zending te volgen.
 • andere gevallen waarbij het noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Teamotions met u heeft gesloten;

Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
Teamotions verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet.

 • Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door de medewerkers van Teamotions worden ingezien, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Teamotions beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Teamotions heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Teamotions hanteert een termijn van vijf jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Teamotions zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
 • Wanneer gebruik wordt gemaakt van het contactformulier op onze website, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Teamotions gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Teamotions, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.
 • Cookies: Teamotions maakt op zijn website geen (direct) gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.

Uw rechten als betrokkene
recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;

 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per e-mail aan ons aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Teamotions.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met opnemen met Teamotions en probeert Teamotions er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Teamotions ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Teamotions.

Privacyreglement Teamotions versie september 2018